O nás…

Montreal Remnant Ministries (MRM) bylo založeno v roce 1986 jako publikační rameno našeho Těla Kristovo, které Tělo bylo vytvořeno Pánem v květnu 1974. Hlavním povoláním tohoto Těla je najít a kráčet po úzké cestě, hledat nejprve Království, učit se zapírat sebe samých, pozdvihnout naše kříže a následovat Krista (Mt. 6:33; 7:13-14; 16:24). Také jsme povoláni, abychom navíc ke „hledání v Písmu“ přicházeli k Němu, abychom mohli mít Život (Jn.5:39-40).

Hlavním povoláním pro naši publikační službu (MRM) je publikovat nejenom doktríny vztahující se na naše povolání, ale také naše živé zkušenosti a svědectví takového kráčení. Cílem naší služby jsou srdce a duše vyvolené a vybrané Bohem podle Jeho předvědomosti (Řim. 8:28-30; 1Pet. 1:2; 1Kor. 1:27-29) a posvěcené, aby šli a přinesli ovoce Života Pánovi a Jeho Církvi (Jn. 15:16). Tyto srdce a duše mohou pocházet z jakékoliv životní dráhy, jestli jsou z křesťanské denominace, domového zboru anebo skupiny, od Židů, Mesiánskych Židů, atp. Mohou to také být jednotlivci, kteří nikdy předtím nebyli v organizovaných zborech anebo synagogách, ale kteří mají jednoduchá a ochotná srdce kráčet po úzké cestě. Mohou to také být pohani, kteří ještě jenom čekají na spásu protože byli posvěceni pro život věčný (Sk. 13:48).

Všechny takové vyvolené srdce a duše jsou nazvané Přemožitelé (Zj. 2:7,17,26; 3:5,12,21) a jsou připravované pro příchod Krista jako Jeho Nevěsta protože v tomto čase On přichází jako Ženich (Mt. 25:1-13). Tyto jsou také nazvané moudré panny, které mají ve svých nádobách olej, který je prácí a ovocem Ducha Svatého. Tyto všichni tvoří takzvaný Zbytek Církve právě tak, jako vždy existoval Zbytek Izraele (Iz. 10:20-22; Sof. 3:13-15; Řim. 9:27-29).

Naše literatura a svědectví jsou publikována a zdarma rozesílána každému srdci, které si je žádá nebo které je k nim vedeno Duchem Pána. Toho času naše služba pokrývá Kanadu a Spojené Státy Americké, Austrálii, Nový Zéland a více než 80 krajin Střední Evropy, Afriky a Jižní Azie. Nedostáváme žádné subvence, ani podpory od nikoho, jedině milodary ze svobodné vůle a radostného srdce jsou nám zasílány (2Kor. 9:7). Od nikoho nikdy nežádáme peníze a nikdy nepodnikáme žádné akce na nadobudnutí fondů, naopak, dáváme Pánovi z našich výdělků a On to rozmnožuje a nějakým způsobem pokrývá všechny naše potřeby právě tak jako i potřeby těch, kterým posluhujeme. Je nás velmi málo, opravdové malé stádečko a máme malou moc (Mt. 7:14; Lk. 12:32), i proti tomu, posluhujeme kdekoliv Pán otevře dveře (Zj. 3:8).

Naše služba je konaná hlavně přes literaturu, kterou rozposíláme a také přes korespondenci. Navíc, osobní návštěvy, semináře a kázání jsou konány kdekoliv jsme pozváni a vítáni a kdekoliv Pán otevře dveře a připraví misii. Osobní posluhování bylo prozatím uskutečněno na Slovensku a v České Republice (Střední Evropa), v Kanadě a USA.

Naše poštovní adresa je:

Montreal Remnant Ministries
379 Wickham Ave.
St.Lambert (Quebec)
Canada
J4R 2B5


Naša e-mail adresa je: mrm@cm-mrm.ca


POZNÁMKA
Literatura, která je v elektronické formě na naší stránce Sítě (Webu), může být vytištěná a zdarma rozšiřována.