O nás…

Montreal Remnant Ministries (MRM) bolo založené v roku 1986 ako publikačné rameno nášho Tela Kristovho, ktoré Telo bolo vytvorené Pánom v máji 1974. Hlavným povolaním tohoto Tela je nájsť a kráčať po úzkej ceste, hľadať najprv Kráľovstvo, učiť sa zapierať samých seba, pozdvihnúť naše kríže a nasledovať Krista (Mt. 6:33; 7:13-14; 16:24). Tiež sme povolaní, aby sme na dôvažok ku „hľadaniu v Písme“ prichádzali k Nemu, aby sme mohli mať Život (Jn.5:39-40).

Hlavné povolanie pre našu publikačnú službu (MRM) je publikovať nielen doktríny, ktoré sa vzťahujú na naše povolanie, ale tiež naše živé skúsenosti a svedectvá takéhoto kráčania. Cieľom našej služby sú srdcia a duše vyvolené a vybrané Bohom podľa Jeho predznámosti (Rim. 8:28-30; 1Pet. 1:2; 1Kor. 1:27-29) a posvätené, aby šli a priniesli ovocie Života Pánovi a Jeho Cirkvi (Jn. 15:16). Tieto srdcia a duše môžu pochádzať z akejkoľvek životnej dráhy, či už sú z kresťanskej denominácie, domového zboru alebo skupiny, zo Židov, Mesiánskych Židov, atď. Môžu to tiež byť jednotlivci, ktorí nikdy predtým neboli v organizovaných zboroch alebo synagógach, ale ktorí majú jednoduché a ochotné srdcia kráčať po úzkej ceste. Môžu to napokon byť pohani, ktorí ešte len čakajú na spásu pretože boli posvätení pre život večný (Sk. 13:48).

Všetky takéto vyvolené srdcia a duše sú nazývané Premožitelia (Zj. 2:7,17,26; 3:5,12,21) a sú pripravované pre príchod Krista ako Jeho Nevesta keďže v tomto čase On prichádza ako Ženích (Mt. 25:1-13). Títo sú tiež nazývaní múdre panny, ktoré majú vo svojich nádobách olej, ktorý je prácou a ovocím Ducha Svätého. Všetci títo tvoria takzvaný Zvyšok Cirkvi práve tak, ako vždy existoval Zvyšok Izraela (Iz. 10:20-22; Sof. 3:13-15; Rim. 9:27-29).

Naša literatúra a svedectvá sú publikované a zadarmo posielané každému srdcu, ktoré si ich žiada alebo ktoré je k nim vedené Duchom Pána. Toho času naša služba pokrýva Kanadu a Spojené Štáty Americké, Austráliu, Nový Zéland a vyše 80 krajín v Európe, Afrike a v Južnej Ázií. Nedostávame žiadne subvencie, ani podpory od nikoho, jedine milodary zo slobodnej vôle a radostného srdca sú nám posielané (2Kor. 9:7). My nikdy nežiadame peniaze a nikdy nepodnikáme akcie na nadobudnutie fondov, naopak, dávame Pánovi z našich zárobkov a On to rozmnožuje a nejakým spôsobom pokrýva všetky naše potreby práve tak ako aj potreby tých, ktorým posluhujeme. Je nás veľmi málo, naozajstné malé stádočko a máme malú moc (Mt. 7:14; Lk. 12:32), napriek tomu, posluhujeme kdekoľvek Pán otvorí dvere (Zj. 3:8).

Naša služba je konaná hlavne cez literatúru, ktorú rozposielame a tiež cez korešpondenciu. Naviac, osobné návštevy, semináre a kázania sú konané kdekoľvek sme pozvaní a vítaní a kdekoľvek Pán otvorí dvere a pripraví misiu. Osobné posluhovanie bolo zatiaľ uskutočnené na Slovensku a v Českej Republike (Stredná Európa), v Kanade a USA.

Naša poštová adresa je:

Montreal Remnant Ministries
379 Wickham Ave.
St.Lambert (Quebec)
Canada
J4R 2B5


Naša e-mail adresa je: mrm@cm-mrm.ca


POZNÁMKA
Literatúra, ktorá je v elektronickej forme na našej stránke Siete (Webu), môže byť vytlačená a zadarmo rozširovaná.