C Í R K E V  – Část 6 (Otevřený Dopis str. 50-53)

Pak však v životě Israele dochází k události zásadního významu: Přichází Mesiáš! Ale žel, “Ke svým vlastním přišel, ale vlastní jeho nepřijali ho! Kteříkoli jej přijali, jim dal moc státi se dítkami Božími …” (Jan 1:11-12). Dnes víme, že Tě přijala jen velmi malá menšina z Israele. Velká většina Tě nepřijala, protože Tě ani nepoznali – a jejich osud na další dva tisíce let byl zpečetěn! Jak se to stalo?

Byli zaslepeni (Řím. 11:7, 2.Kor. 3:14) a VYVRŽENI z jejich zaslíbené země a rozptýleni do světa, do tmy pohanských národů, kde byli nenáviděni a pronásledováni, kde plakali a skřípěli zuby v neustálém strachu a hrůze. Jejich nádherný chrám v Jerusalémě byl až do základů zničen a spálen ohněm! Nezůstal tam kámen na kameni (Mat. 24:2).

Totéž se stane v duchovním světě i Církvi! Ty, náš Mesiáš, se vracíš. Tentokrát jako Král králů, abys nás nejprve vzal a pak se s námi vrátil ustanovit Tvé a naše Království. A opět, co se stalo ve Starém Zákoně v tělesném světě, stane se v Novém Zákoně v duchovním světě! Jen velmi malá menšina v Církvi bude schopná Tě poznat, přivítat Tě a přijmout Tě – a být přijata Tebou! Většina nebude schopná Tě ani přijmout ani Tě poznat, natož být přijata Tebou. Ty přijdeš ke svým vlastním (Církvi) a Tví vlastní (Církev) Tě nepřijmou! Ale těm, kteří Tě přijali (Přemožitelé), těm dáš moc vládnout s Tebou tisíc let, což je koruna života, vlády a spravedlnosti (Zj. 2:10 a 20:4, 2.Tim. 4:8). A zbytek Církve bude VYVRŽEN ze svého zaslíbeného Království a rozptýlen mezi své nepřátele, kde budou plakat a ve strachu a hrůze skřípět zuby (Mt. 8:12). A náš “skvělý chrám”, jímž je člověkem vybudovaná, třpytivá a s láskou zachovávaná struktura organizovaného náboženství, denominacionalismu, sektarismu, ritualismu a dalších “-ismů” bude od základů zničena a spálena ohněm! Nezůstane žádná denominace, žádná sekta, žádný rituál, žádný člověkem vyrobený kámen na kameni!

Dovol mi uzavřít tento bod tím, že jsou tři soudné stolice Kristovy.

První stolice byl kříž Kalvárie, který rozdělil svět na spasené a zatracené a zároveň rozdělil Israel na Přemožitele, kteří se stali SEMENEM Církve, a přemožené, kteří byli rozptýleni do tmy pohanského světa.

Druhou stolicí bude soudná stolice Království nebeského na zemi, která přijde asi dvě tisíciletí po první soudné stolici – po kříži. Tato soudná stolice rozdělí Církev na Přemožitele, kteří jsou SEMENEM Nevěsty a Manželky Kristovy, a přemožené, kteří budou rozptýleni do vnější tmy. Kromě toho tato stolice rozdělí národy na ovčí národy, které zdědí Království a život věčný, a na kozlí národy, které půjdou do věčného ohně a trápení (Mat. 25:32-46).

Třetí stolicí bude Veliký Bílý Trůn, který ukončí současné znečištěné stvoření a zahájí Nové Stvoření. Třetí soudná stolice nastane jedno tisíciletí po druhé soudné stolici, a s konečnou platností oddělí všechny zatracené od spasených.

 Spravedlivý Pane, my všichni známe první soudnou stolici – kříž. Měli bychom také znát důležitá fakta a porovnání resp. podobnosti, vedoucí k Tvé druhé soudné stolici, a z toho vyplývající důsledky. Dovol mi nyní učinit stejné závěry pokud jde o Tvoji třetí soudnou stolici – Veliký Bílý Trůn – Tvůj Poslední Soud.

(b) AVŠAK, AVŠAK …stejně jako Israel nezahynul během těch dvou tisíců let ve vnější tmě (temnosti zevnitřní), plačíce a skřípajíce zuby, tak ani tato část Církve NEZAHYNE během tohoto jednoho tisíce let ve vnější tmě, plačíce a skřípějíce zuby!

Tak jako Israeli byl opět dán návrat do jeho zaslíbené země, kde dokonce vytvořili nový fyzický národ Israel, tak i této části Církve bude dán návrat do jejich zaslíbeného Království Božího a oni doplní Tělo Kristovo a vytvoří Jeho Manželku, která je Nový Jerusalém na Nové Zemi (Zj. 21:9-10). Chvála Bohu!

Což není psáno, Pane, že: “… všechen Israel spasen bude” (Řím. 11:26)? Podobně je psáno, že jsi nezatratil žádného z těch, které Ti Otec dal: “… než syna zatracení, aby se Písmo naplnilo” (Jan 17:12)! Chvála Bohu na věky!

 Kdo jsou synové a dcery zatracení? Všichni ti, na které se hodí popis a kteří chodí ve šlépějích Jidáše Iškariotského! Je to tak?

Ó můj nejdražší Pane, kéž by mě Tvůj Duch přenesl přes tuto část, protože jen On vidí a cítí úzkost, smutek a trýzeň Tvého srdce v souvislosti s touto pravdou.

Kdo byl Jidáš Iškariotský? Nebyl Israelita? Byl. Nebyl příslušníkem národa vyvoleného samotným Bohem? Byl. Byl od začátku Ježíšovým nepřítelem? V Otcových očích ano, On věděl předem. V lidských očích ne! Vydal se Ježíši a obdivoval Jej. Vložil své naděje a důvěru v Ježíše, že se stane skutečným Králem Israele a zbaví lid římského jha. Když přikazuje ďáblům a oni utíkají, když přikáže bouři a ta okamžitě utichne, když přikáže malomocenství a to zmizí … jojoj … stačilo by, aby jen natáhl ruku a promluvil, a římská armáda by utekla a zmizela! Byla to hříšná naděje? Ne! Tak proč Jidáš zradil Ježíše a pak, jsa proklet, oběsil se? (“Zlořečený každý, kdož visí na dřevě” – Gal. 3:13)

Jidáš MILOVAL VNĚJŠÍ SCHOPNOSTI Ježíše, Jeho moc, Jeho přitažlivou osobnost, způsob Jeho mluvy, Jeho chytrost, Jeho schopnost pomoci nám – ale NIKDY NEMILOVAL JEŽÍŠE, ani Jeho pravdu a Jeho cesty!!! Naopak, Jidáš miloval sebe a LPĚL na svých žádostech a posedlostech israelským královstvím. Nechtěl se VZDÁT žádné ze svých nadějí a snů, které pocházely z jeho sobectví a žádostí, a tím v sobě uchovával tyto žádosti a jinou hříšnost. Jeho vůle a rozhodnutí nevzdát se svých vlastních nadějí, představ, žádostí a snů se staly PANCÍŘEM okolo kořene jeho hříšnosti, kterým ani Ježíš nemohl proniknout!

Protože Jidáš Ježíše nikdy nemiloval, nemohl milovat Jeho pravdu a tím i Jeho cesty, ale pokračoval v milování tmy a svých VLASTNÍCH cest (Jan 3:19).

Jidáš nepochopil Kalvárii a pohrdal křížem, který se i jemu zdál být velkým bláznovstvím (1.Kor. 1:18). Není divu, že jeho zklamání nakonec otevřely dveře Satanu, který vešel (Jan. 13:27, Luk. 22:3)! A to byl jeho konec – jeho věčné zatracení.

Mohl být Jidáš Iškariotský spasen? Ano! Kdyby činil pokání a odvrátil se od svých vlastních cest! Faktem však je, že došel až k bodu, kdy už NEBYL SCHOPEN ČINIT POKÁNÍ!!! Ano, už byl schopen oklamat a zradit samotného Boha!

 Tak je tomu i s každým takovým křesťanem – bez zřetele na osoby – který stále odmítá činit pokání a odvrátit se od svých VLASTNÍCH cest, jehož jméno bude Tvou vlastní rukou vymazáno z Knihy života! (Zj. 3:5, 2.Mojž. 32:33).

Před Tvou třetí soudnou stolicí, Velkým Bílým Trůnem budou tito lidé stát ve stejné skupině s Jidášem Iškariotským a budou oficiálně prohlášeni za zatracené, protože jejich jména nebudou nalezena zapsaná v Knize života (Zj. 20:15).

Kdo jsou tito lidé v této skupině? Je mezi nimi každý z Israele a každý z Církve, jemuž bylo dáno světlo a přístup k životu, ale on pokračoval v milování tmy až do konce, podobně jako Jidáš Iškariotský.

Část 7 pokračování bude příští týden

brat Hanola

< Spoj na knihu Otevřený Dopis >